Portál Defence & Security Catalogue

Česky  English

Projekt Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní schválen Evropskou komisí

PUBLIKOVÁNO: 22/10/2014

Dne 14. 8. 2014 schválila Evropská komise projekt Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní. Projekt bude spolufinancovaný ze strukturálních fondů Evropské unie.

 

Projekt realizuje Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. To je také příjemcem dotace ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu. Celkové náklady projektu činí 1 425 mil. Kč. Spolufinancování z Integrovaného operačního programu bude ve výši 85 % způsobilých nákladů projektu, 15 % způsobilých nákladů bude hrazeno z národních zdrojů (státní rozpočet).

Povodňové situace představují na území České republiky největší hrozby přírodních katastrof. Na našem území povodně významně vstoupily do života společnosti v České republice rokem 1997. V posledních 15 letech se na území České republiky vyskytly v daleko větší míře rozsahu (dvě tzv. pětisetleté povodně v během 5 let – 1997, 2002) a zejména četnosti, než tomu bylo v letech předchozích. Povodně tohoto rozsahu, a také bleskové povodně způsobené přívalovými srážkami, se tak v naší zemi staly novým fenoménem v kategorii živelních pohrom. Bleskové povodně jsou charakteristické tím, že přicházejí rychle, jsou intenzívní (vysoká intenzita srážek, které ji způsobují) a není vždy možné je včas předpovědět a tedy  se na ně dostatečně s předstihem připravit, varovat obyvatelstvo či je evakuovat apod. (bleskové povodně vyvolávají mj. rychlý nárůst hladin řek a prudký proud, kvůli kterému často lidé včas nestihnou opustit obydlí). Proti takovýmto povodním nejsou zcela účinná žádná preventivní opatření a jev může nastat kdekoli, tzn. v jakémkoli regionu – kraji.

Novým jevem jsou také tzv. sekundární povodně, které vznikají v důsledku nevyčištěných koryt řek po záplavách, sekundární povodně přicházejí s určitým časovým zpožděním; je možné jim předejít preventivním čištěním koryt řek po povodni (naplaveniny, padlé stromy apod. vzniklé v důsledku povodní). Tyto práce vyžadují nasazení speciální těžké techniky pro likvidační práce (odstraňování překážek z koryt řek, uvolňování toků).

Záměr předkládaného projektu byl zformován v r. 2010, kdy se ukázalo jako potřebné pořídit některé speciální druhy techniky pro řešení nových typů mimořádných událostí, včetně techniky reagující na povodně a bleskové povodně jako nový fenomén posledních let.

Při loňských povodních (vzhledem k jejich charakteru) se definitivně potvrdil nedostatek speciální moderní a výkonné techniky pro evakuaci, některé druhy likvidačních prací a pro zabezpečování nouzového přežití obyvatelstva. Příkladem komplikací je poškozená dopravní infrastruktura směřující vně i dovnitř částí měst a obcí (zcela nebo z části odříznutých vodní plochou nebo poškozenou komunikací), kam se záchranné složky dopravovaly pouze díky člunům. Běžnými dopravními prostředky, kterými disponuje HZS ČR, nebylo možno se na takto ohrožená místa zásahů dopravit ani s dostatečnou mírou spolehlivosti a objektivity určit nebo odhadnout další vývoj situace a zvyšující se stupně ohrožení. Tyto nedostatky by bylo možné vyřešit speciálními dopravními prostředky – např. čluny a speciální technikou umožňující pohyb po nezpevněných komunikacích a podmáčeném terénu a terénními vozidly se zvýšenou schopností brodění, které by umožnily přístup do těžko prostupných a vodou zaplavených míst.

Vzhledem ke stále stoupajícímu rozsahu povodní je nutné, aby každý region České republiky byl vybaven speciální technikou a technologiemi pro řešení povodní a aby tato byla k dispozici v dostatečném počtu tak, aby bylo možné provádět záchranné a likvidační práce při povodních na více místech České republiky současně.

Zákon o vodách ukládá Ministerstvu vnitra ČR, jehoŽ součástí je MV-GŘ HZS ČR, odpovědnost za řízení povodňových záchranných prací.  Pro předávání informací předpovědní a hlásné povodňové služby se využívá operačních a informačních středisek HZS ČR a složek Integrovaného záchranného systému.

Více o projektu:

Konkrétně se jedná o pořízení techniky, technologií, prostředků a vytvoření kapacit (hmotných podmínek) pro HZS ČR, které budou pořízeny pro zlepšení připravenosti HZS ČR pro řešení povodní a budou určeny pro:

      A.   Řízení zásahu
      B.   Záchranné práce
      C.   Nouzové přežití obyvatelstva, humanitární pomoc
      D.   Likvidační práce


A.  Řízení zásahu

HZS ČR je na základě zákona o IZS pověřen koordinací ostatních složek IZS při povodňových záchranných pracích. Pro povodňové záchranné práce a pro účely řízení zásahů HZS ČR monitoruje situaci, shromažďuje aktuální informace pro rozhodování o zásahu a následně rychle a efektivně zasahuje v místech postižených mimořádnou událostí. Řídící struktury zásahu a velitelé jednotek požární ochrany musí být přitom dostatečně mobilní při řízení zásahu v terénu.   


B.  Záchranné práce

Jde o zásahovou činnost HZS ČR spočívající v provádění záchranných prací a činností na ochranu obyvatelstva. Uvedené činnosti HZS ČR spadají do oblasti povodňových zabezpečovacích a povodňových záchranných prací definovaných vodním zákonem. Spočívají např. ve zpevňování hrází a odstraňování překážek z vodních toků (s využitím ženijní techniky jako jsou zemní stroje, bagry), v bezprostřední záchraně životů osob a záchraně majetku a evakuaci lidí za povodňové situace (za použití člunů nebo automobilové techniky s vysokou brodivostí, výškové techniky, vyprošťovacích automobilů a jeřábů).


C.  Nouzové přežití obyvatelstva, humanitární pomoc

Při řešení povodňové situace je současně nutné vytvářet podmínky pro zabezpečení nouzového přežití evakuovaného obyvatelstva a jeho potřeb prostřednictvím tzv. humanitární pomoci, nouzového zásobování, ubytování apod. HZS ČR v této oblasti plní úkoly poskytování materiální, humanitární a psychosociální pomoci při zajištění nezbytných prostředků pro přežití obyvatel v zatopených oblastech.


D.  Likvidační práce

V dalším sledu jsou prováděny likvidační práce, které mají stejně velký rozsah a vyžadují nasazení techniky HZS ČR pro obnovu základních životních podmínek pro obyvatelstvo v povodněmi postižených územích. Jde zejména o zabezpečení opatření pro zprovoznění zdrojů pitné vody, odstranění bahna a naplavenin z komunikací a objektů, čerpání vody z objektů a ze zatopených území, odstranění staticky narušených budov nebo vyvrácených stromů, zprovoznění komunikací a mostů (za použití požárních čerpadel, cisteren pro dovoz vody, vysokotlakých vodních zařízení, výškové techniky a zemních strojů). Tyto práce již snižují synergická rizika způsobená povodněmi a vedou k odstranění zdrojů dalších potenciálních nebezpečí pro obyvatelstvo, které se v ní nachází a pro oblast zasaženou povodní (včetně případných dalších škod na životním prostředí).

Předkládaný záměr velkého projektu reaguje především na povodně 2013 v České republice, kdy se při provádění záchranných a likvidačních prací projevil nedostatek speciální moderní a výkonné techniky pro evakuaci obyvatelstva, některé druhy likvidačních prací a pro zabezpečování nouzového přežití obyvatelstva. Některá speciální technika v majetku HZS ČR již je k dispozici a při povodních 2013 byla nasazena. Ukázalo se však, že vzhledem k rozsahu povodní (v obdobném čase bylo zasaženo povodňovými vlnami více míst v různých částech ČR) je pro efektivní a včasné řešení mimořádných událostí typu povodeň nezbytné, aby HZS ČR disponoval takovouto speciální technikou ve větším počtu a rozsahu, umožňujícím širší použití v rámci ČR (plošné působení mimořádných událostí).

Výše popsané situace by byly výrazně lépe řešitelné, pokud by HZS ČR, jako složka IZS, měl k dispozici moderní techniku a technologické vybavení:

 • s potřebnými technickými parametry pro činnost ve ztížených terénních podmínkách a ve vodě,
 • v dostatečném počtu, který by umožňoval efektivněji, rychleji a bezpečněji monitorovat situaci, tím mít dostatek aktuálních informací pro rozhodování o zásahu a následně rychle a efektivně zasáhnout v místech postižených mimořádnou událostí, rychle a účinně provést záchranné a likvidační práce, dopravit prostředky pro nouzové přežití obyvatel,
 • v optimálnějším rozmístění speciálních sil a prostředků pro nouzové přežití a humanitární pomoc obyvatelstvu s ohledem na plošné pokrytí území České republiky z důvodu plošného působení mimořádných událostí a s ohledem na zajištění dostupnosti pomoci (účinné technické vybavení a potřebné provozní zázemí) ve všech částech České republiky ve srovnatelných časech.

Aktivity realizované předkládaným projektem budou směřovat průřezově ke zlepšení připravenosti složek IZS na různé mimořádné situace a ke zdokonalení postupu IZS při řešení mimořádných událostí.

Zkušenosti ze zásahové činnosti při povodních a bleskových povodních ukazují, že HZS ČR musí stále častěji řešit problémy jako:

 • záchrana osob a majetku evakuací v terénu, který je pro standardní zásahovou techniku, těžce přístupný,
 • provádění zemních prací jako například zpevňování hrází místních vodních děl, budování protipovodňových hrází a zábran, hloubení odvodňovacích rýh,
 • evakuaci a přepravu osob z postiženého území do nouzových míst pro ubytování, střídání nasazených sil na místě zásahu na velké vzdálenosti, přeskupování sil HZS ČR v rámci ČR,
 • odklízení sutě při vyhledávání a záchraně zavalených osob,
 • demolice staticky narušených objektů a odvoz trosek na skládky,
 • čistění a obnovování sjízdnosti komunikací,
 • uvolňování vodních toků,
 • odstraňování padlých stromů a překážek na komunikacích,
 • vyprošťovací práce z prostor mimo komunikace a z vodních toků,
 • technické práce na technologiích pod kontaminovanou vodou,
 • distribuce humanitární pomoci při nesjízdnosti komunikací,
 • doprava záchranářů všech složek IZS i s jejich vybavením na místo zásahu v těžce přístupném terénu,
 • průzkum v těžce přístupném terénu ve prospěch všech složek IZS.

HZS ČR disponuje speciálními silami určenými pro provádění záchranných a likvidačních prací při povodních a jiných mimořádných událostech, které jsou umístěny ve východní a západní části České republiky. Jedná se o síly ZÚ HZS ČR dislokované v Hlučíně ve Zbirohu. Pro zajištění dostupnosti střední části území České republiky byla identifikována potřeba další dislokace části ZÚ HZS ČR a rozšíření stávajících skladových kapacit pro humanitární pomoc do střední části ČR, proto je součástí projektu i stavební část – vybudování Základny pro dislokaci speciálních sil HZS ČR v Jihlavě spolu se Skladem prostředků humanitární pomoci obyvatelstvu včetně manipulačních prostředků a obslužné techniky.

Časový horizont realizace projektu je období let 2014 a 2015.

Specifickými cíly projektu je:

 • zdokonalit systém řešení záchranných a likvidačních prací a ochrany obyvatelstva v rámci prováděných povodňových prací vzniklých v důsledku rozsáhlých povodní na území České republiky,
 • zvýšit kvalitu vybavení a dislokaci zařízení HZS ČR určených k řešení povodní ve vztahu k bezpečnosti občanů,
 • optimalizovat rozmístění sil a prostředků pro speciální záchranné a likvidační práce a humanitární pomoc na území ČR umožňující jejich rychlejší nasazení.

Těchto cílů bude dosaženo pořízením moderní techniky a technologií pro záchranné a likvidační práce prováděné HZS ČR a vytvořením hmotných podmínek pro účelnější zvládnutí logistického zabezpečení poskytnutí humanitární pomoci obyvatelstvu v ohrožených a zatopených oblastech a pro rychlejší nasazení speciálních sil HZS ČR, jedné ze základních složek IZS, pověřené budováním tohoto systému a řízením povodňových záchranných prací.

Jedná se o pořízení následující techniky:

  Technika   Počet ks
  Velitelský automobil 4x4 s brodivostí min. 750 mm…   44
  Kontejner tankovací   11
  Kontejner týlový     5
  Požární kontejnerový nosič - S…   19
  Požární kontejnerový nosič - M (střední)   14
  Požární kontejnerový nosič - S…     4
  Přepravní plošina     1
  Požární přívěs - kontejnerový nosič (přívěs 10 t)   10
  Celokovové plavidlo…     2
  Nafukovací plavidlo…   19
  MČS 550 (velkokapacitní čerpadlo)     2
  Čerpadlo pro hloubky a dálkovou dopravu vody…     5
  Hadicový kontejner k čerpadlu…     7
  Universální zemní stroj - dokončovací     2
  Teleskopický manipulátor 4x4     3
  Nakladač kolový     2
  CAS s vodním paprskem   30
  Příslušenství ke kolovému smykovému nakladači   13
  Obojživelné vozidlo     3
  CAS velkokapacitní s vysokotlakou vodou   37
  Kontejner protipovodňový…     4
  Kalové čerpadlo přenosné s příslušenstvím   93
  Vyprošťovací automobil AV 20     5
  Požární záchranná automobilová plošina…   18
  Automobil nákladní 8x8…     2
  Automobil nákladní 6x6 (ADR)     2
  Automobil nákladní, terenní, sklápěcí      2
  Kontejner sanitární ISO 1C     2
  Kontejner nouzového přežití ISO 1C     2
  Příslušenství k traktorovému rypadlu     2
  Dopravní automobil 4x4, terenní     5
  Automobilový jeřáb     2

Kvalitativně nová a moderní technika a technologie a věcné prostředky vnesou do zásahové činnosti prvky:

 • vytváření zázemí pro řízení zásahů a koordinace složek IZS na místě zásahu rozsáhlých povodní a jiných mimořádných událostí,
 • universálnosti techniky, která musí odrážet rozmanitou strukturu zásahů základních článků jednotek PO na místě zásahu a musí jim poskytovat širokou škálu věcných prostředků a tedy i možností provádět různé práce,
 • spolehlivost a vyšší provozní parametry techniky, které umožní rychlejší zásah na záchranu životů osob,
 • vyváření lepších podmínek pro zabezpečení jednotek PO při dlouhodobých zásazích mimo jejich stabilní základny (zásobování pohonnými hmotami, péče o hasiče apod.),
 • vyšší stupeň bezpečnosti práce pro zasahující hasiče z hlediska ochrany jejich zdraví a hasičů,
 • zlepšení podmínek pro zkoušení nové požární techniky, u které je požadována brodivost ve vodě,
 • nižší provozní náklady nové techniky.

V souhrnu tyto technické prostředky, nové technologie a kapacity ve vybavení HZS ČR zvýší jeho akceschopnost, mobilitu a efektivitu při mimořádných událostech.

Použitím nové techniky, technologií bude rozšířeno spektrum typů mimořádných událostí řešených HZS ČR a bude umožněna pružnější reakce na nové a měnící se podmínky v zásahové činnosti. Ve srovnání se stávající, často zastaralou (morálně i fyzicky) technikou, bude s generačně novou mobilní technikou a technologiemi pořízenými předkládaným projektem v neposlední řadě dosaženo rychlejšího bojového rozvinutí nasazení sil a prostředků HZS ČR na místě zásahu (vyšší mobilita), tím i rychlejší reakce na mimořádnou událost a efektivnější zásah na místě mimořádné události, což může vést ke zvýšení počtu zachráněných životů a nárůstu objemu uchráněných hodnot při mimořádné události.

Výstupy projektu budou umístěny na území krajů ČR (s výjimkou hl. m. Prahy, které je nutné financovat z jiných zdrojů než z Integrovaného operačního programu) a tyto budou rozmístěny plošně tak, aby stejná kvalita, efektivnost a časová dostupnost veřejné služby poskytované HZS ČR byla občanům garantována ve všech regionech České republiky.  Plošné rozmístění moderní techniky, technologií a prostředků na území České republiky (s výjimkou území hl. m. Prahy) posiluje soběstačnost, zvyšuje mobilitu, akceschopnost HZS ČR a efektivitu jeho působení v případě mimořádné události. Vedlejším přínosem je možnost soustřeďovat tuto generačně novou speciální zásahovou techniku z jednotlivých krajů na postižené místo, pakliže to charakter mimořádné události vyžaduje.

V souhrnu tyto technické prostředky, nové technologie a kapacity ve vybavení Hasičského záchranného sboru České republiky zvýší jeho akceschopnost, mobilitu a efektivitu při mimořádných událostech.

Předpokládané přínosy projektu jsou:

 • Zkrácení času dosažitelnosti zásahů (zvýšení mobility) na záchranu životů osob, zdraví, snížení škod na majetku a životním prostředí na území České republiky, zkvalitnění veřejné služby poskytované občanům ze strany HZS ČR.
 • Zvýšení efektivity působení (kvality zásahů) HZS ČR v rámci IZS při řešení povodní a jiných mimořádných událostí, zvýšení jeho akceschopnosti a mobility na území České republiky řešeného předkládaným projektem.
 • Modernizace speciální požární techniky určené pro řešení povodní, popř. dalších druhů mimořádných událostí na území České republiky.
 • Doplnění nových technologií do majetku HZS ČR pro kvalitní mobilní zázemí pro velitele zásahu.
 • Zlepšení stavu v naplňování počtů speciální požární techniky HZS ČR v souladu s koncepčními materiály.
 • Zlepšení mobility speciální požární techniky pro využití k řešení povodní a jiných mimořádných událostí různých druhů ve státech Evropské unie.

Přínosy projektu pro občany České republiky a cizince na území České republiky řešené předkládaným projektem spočívají ve zvýšení počtu zachráněných životů, nárůstu objemu uchráněných hodnot při mimořádných událostech, zejm. povodních, a snížení škod na objektech zasažených povodněmi i na životním prostředí, které vyvolá nasazení generačně nové moderní techniky, technologií a věcných prostředků při záchranných a likvidačních pracích, a při poskytování humanitární pomoci občanům, jež umožní efektivnější zásah na místě mimořádné události – povodně (vč. rychlé evakuace materiálu a osob zdržujících se v místě mimořádné události). Druhotným efektem činnosti moderní, výkonné a bezporuchové techniky s širokým spektrem nasazení při mimořádných událostech nejrůznějších druhů je pozitivní vliv na lidskou psychiku a posílení důvěryhodnosti obyvatelstva v záchranné složky v IZS a činnost povodňových orgánů, což umožňuje plynulý a rychlý průběh záchranných povodňových činností. Dalším velmi významným nefinančním efektem je snížení exhalací výfukových plynů pořizovaných moderních zásahových automobilů a v neposlední řadě snížení spotřeby pohonných hmot a tím příspěvek k ochraně životního prostředí.

Projekt je realizován v režimu tzv. velkých projektů (= projekty s celkovými náklady nad 25 mil. EUR v oblasti životního prostředí, nad 50 mil. EUR v ostatních oblastech). Velké projekty jsou schvalovány nejen na národní úrovni, ale také Evropskou komisí.

Text a foto HZS ČR


Více o Integrovaném operačním programu:

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Uvodni-strana

http://www.kvalitazivota.eu


Dnes je 10. 12. 2018 21:13

EUR/CZK 25,87 | USD/CZK 22,64

Newsletter

AOBP